แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ชั้นปีที่ 1

วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
วิชา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิชา ความเป็นครูวิชาชีพ
วิชา จิตวิทยาการศึกษา
วิชา ทักษะนาฏศิลป์ 2 (ละครพระนาง)
วิชา ทักษะนาฏศิลป์ 2 (โขนพระ)
วิชา ทักษะนาฏศิลป์ 2 (โขนยักษ์)
ิชา ทักษะนาฏศิลป์ 2 (โขนลิง)
วิชา หน้าพาทย์ นาฏยศัพท์ และภาษานาฏศิลป์
วิชา ศิลปะการแต่งหน้าและทำผม
วิชา สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ