แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ชั้นปีที่ 2

วิชา ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
วิชา สารสนเทศสำหรับเยาวชน
วิชา การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
วิชา การพัฒนาหลักสูตร
วิชา การเขียนเพื่องานนาฏศิลป์
วิชา วรรณคดีการละคร
วิชา ทักษะขลุ่ย
วิชา ทักษะนาฏศิลป์ 4 (ละครพระนาง)
วิชา ทักษะนาฏศิลป์ 4 (โขนพระ)
วิชา ทักษะนาฏศิลป์ 4 (โขนยักษ์)
วิชา ทักษะนาฏศิลป์ 4 (โขนลิง)