แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ชั้นปีที่ 3

วิชา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
วิชา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิชา การจัดการเรียนรู้
วิชา ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย
วิชา การฝึกประสบการณ์การแสดง 2
วิชา วรรณคดีการละคร 2
วิชา การจัดทำบทละครเพื่อการศึกษา
วิชา กฎหมายการศึกษา