แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ชั้นปีที่ 4

วิชา ประสบการณ์วิชาชีพครู
วิชา ทักษะการสอนนาฏศิลป์ 2
วิชา ศิลปนิพนธ์